top of page

Petar Pavlovic

The need to overcome the concept of time

Potreba za prevladavanjem koncepta vremena

 

„ ...započinjemo od trenutno odvojenih pojmova fizičkog, metafizičkog i iskustvenog vremena i raspravljamo o mogućnosti dosezanja jedinstvenog razumijevanja vremena. Nadalje, tvrdit ćemo da takav pokušaj vodi jednom dodatnom zaključku: postoji potreba da idemo dalje od koncepta vremena ako želimo razumjeti realnost, ali, u isto vrijeme, ne treba odbaciti realnost promjene. Poseban naglasak u ovoj raspravi bit će stavljen na promjenu u našem razumijevanju vremena koju su donijela istraživanja u području kvantne gravitacije i opća teorija relativnosti, dok ćemo također pokušati i kritički raspravljati o ograničenjima ovih teorija. Konačno, kao primjer pristupa koji je imao za cilj konceptualno (i praktično) prevladati pojam vremena, bez odbacivanja realnosti promjene, te kao nadahnuće za buduća istraživanja u tome smjeru, kratko ćemo raspravljati o položaju velikog indijca, filozofa Abhinavagupta..."


 

  1. Kako povezati pojmove vremena u našem iskustvu, fizici i metafizici?

  2. Možemo li shvatiti što vrijeme uistinu jest bez odgovora na gornje pitanje?

  3. Je li vrijeme svojstvo bića, ljudska konstrukcija ili samo nužan uvjet za sva naša iskustva - kako istražiti ove alternative?

" ... we start from the currently separate
notions of physical, metaphysical and experiential time and discuss the possibility to reach a unified understanding of time. Furthermore, we will argue that such attempt leads to one additional conclusion: there is a need to go beyond the concept of time if we want to understand the
reality, but at the same time, one should not reject the reality of change. A special emphasis in this discussion will be given to the change in our understanding of time brought up by general theory of relativity and research done in quantum gravity, while we will also try to critically discuss the limitations of these theories. Finally, as an
example of the approach that was aiming to conceptually (and practically) overcome the notion of time, while not rejecting the reality of change, and as an inspiration for future research in this direction, we will shortly discuss the position of the great Indian philosopher Abhinavagupta. ..."

1) How to relate the notions of time in our experience, physics and metahphysics?


2) Can we understand what time actually is without answering the question above?


3) Is time a property of being, a human construct, or just a necessary condition for all our experiences - and how to investigate these
alternatives?

bottom of page