top of page

Andrej Detela

Physicist, scientist, philosopher and inventor, Slovenija

andrej detela.jpg

Naša ljudska civilizacija ima iskustva s nizom različitih pristupa o tome kako razumjeti enigmu vremena. Svaki odabrani pristup definira naše misli i postupke pa je pitanje vremena od iznimne važnosti – ne samo kao filozofska ideja, već i u našem svakodnevnom životu. Dakle, vrijedi započeti s pozivom na ispitivanje onoga što ću nazvati »intrinzična priroda vremena«.

Poznata su nam dva glavna koncepta o prirodi vremena: cikličko vrijeme (prevladavajuće u većini tradicionalnih kultura) i linearno vrijeme (prevladavajuće u judeo-kršćanstvu, dakle u „zapadnom“ svijetu). U našem modernom dobu još uvijek smo naklonjeni ovom linearnom opisu „protoka vremena“. Linearni tok prvi je put kanoniziran u religiji (Bibliji), ali se u dobu prosvjetiteljstva ovaj koncept uveo i u znanost (Newtonova definicija vremena), a danas znanost ima mnogo toga za reći i o dubljem značenju vremena. Od uspona moderne znanosti (16. stoljeće), pa sve do sredine 18. stoljeća, tijek vremena bio je, barem u teorijskoj fizici, reverzibilan: oba su smjera vremena bila ekvivalenta.

Unatoč tome, naše ljudsko iskustvo kaže: Ne! Postoji jedinstveni smjer vremena, definiran biološkim vremenom svih živih bića - put „od kolijevke do groba“. Zakon entropije (definiran sredinom 18. stoljeća) pripisuje smjer „vremenske strelice“ raspadu bilo kojeg početnog reda do konačnog uništenja svega. Jasno je da ovaj prilično mračan pogled na svijet uvodi, na toliko mnogo načina, ogromne probleme u naše moderno društvo. Nedavno se pojavila još jedna znanstvena ideja: koncept sintropije, protuotrov entropiji. U našem Svemiru ne postoje samo entropijski procesi, već i sintropijski - procesi koji uspostavljaju koristan red, ne na račun nekih vanjskih sila, nego svoje inherentne kreativne moći. Entropija je u ravnoteži sa sintropijom. Dakle, moglo bi se zaključiti da se tok vremena može preokrenuti i da su oba smjera vremena ekvivalentna? Ali zašto tome nije tako, zašto još uvijek doživljavamo jedan jedinstveni smjer vremenske strelice? Ovo nas pitanje uvodi u duboko promišljanje koje ja mogu izraziti samo kroz življenje, izravnu komunikaciju (kao što su to činili mudraci u staroj Grčkoj, Indiji ili Kini), a namjeravam to učiniti i u našem krugu. Ali, ukratko, odgovor je iznenađujuć: slobodni smo odrabrati bilo koji smjer vremenskog toka, ali svako biće tijekom svog životnog iskustva odlučuje se prikloniti nekom zajednički dogovorenom smjeru vremena, kako bi bilo u skladu sa svim drugim bićima. Stoga je naše uvijek novo razumijevanje vremena izraz ljubavi. Ljubav nije neka izolirana ideja u području ljudskih emocija, to nije neka tajanstvena mistična moć; to je jasno određena kvaliteta u odnosu na vremensku strukturu našeg Svemira.

 

Vezano uz 3 pitanja o kojima ćemo promišljati, recimo:

„Je li se apsolutno nužno držati linearne percepcije vremena ili imate neku drugu zamisao?“

„Kako shvaćate dihotomiju između entropijskog raspada utvrđenih formi i duhovne percepcije vremena?“

„Zašto zakon entropije još uvijek ima tako veliku moć nad našim društvom i gdje vidite taj utjecaj?“

Our human civilisation has experience with a variety of approaches how to understand
the enigma of time. Each chosen approach defines all of our thoughts and actions, so the
question of time is of a paramount importance – not only as a philosophical idea, but also in
our everyday life. So, it is worth to start with an invitation to inquiry into what I shall call
»the intrinsic nature of time«.
We all know two main concepts with regard to the nature of time: cyclic time (prevailing
in most of traditional cultures), and linear time (prevaling in judeo-christianity, therefore in
the »Western« world). In our modern era, we are still embedded inside this linear description of »time flow«. The linear flow of time was first canonized in religion (the Bible), but the centuries of Enlightment introduced this concept also into science (Newton's definition of
time). Today, science has much to say also about the deeper meaning of time.
From the rise of modern science (16 th century) and then up to the mid-18 th century, the
flow of time was, at least in theoretical physics, reversible: both directions of time were
equivalent. But our human experience says: No, there is a unique direction of time, defined
by biological time of all living beings, the way »from cradle to grave«. The Law of Entropy
(formalized in mid-18 th century) affixes the direction of »time arrow« to dissolution of any
initial order, to final destruction of just everything. We can find out that this rather somber
world view introduces, in so many ways, enormous problems into our modern society.
Quite recently, another scientific idea emerged: the concept of syntropy. This is the
antidote of entropy. There are not only entropic processes in our Universe, but also syntropic processes do exist – processes that restore beneficient order, not on account of some external force but its inherent creative power. Entropy is in balance with syntropy. So then, one might think that the flow of time can be reversed, and that both directions of time are equivalent?


But still, why is this not so, why we still experience a unique direction of time arrow?
This question ushers us into a deep inquiery that I can express only through living, direct
communication (very like did sages in the ancient Greece, India, or China), and I intend to do it in our circle. But briefly, the answer is surprising: We are free to choose any direction of time flow, but, in its living experience, every being decides to take the mutually agreed direction of time, in order to be in harmony with all other beings.


So, our ever-new understanding of time is an expression of love. Loveis not some isolated idea in the realm of human emotions, it is not some mysterious mystical power; it is rather a clearly determined quality in relation to the temporal structure of our Universe. 

 

3 questions that we shall ponder over, let us say:

"Is it absolutely necessary to stick to the linear perception of time, or do you have some other imagination? "

"How do you understand the dichotomy between the entropic dissolution of established forms, and the spiritual perception of time?"

"Why has the Law of entropy still such a great power over our society, and where do you see this influence?"

bottom of page