top of page
michael Freer portrait_edited.png
Michael Freer in group_edited.jpg

Young people in Philosophy:

Exploring "Time and Flux"

Tekst o radionicama

 

 

Je li vrijeme sat ili tok događaja?

Imamo stvarno vrijeme, vrijeme u glazbi, vrijeme u povijesti, vrijeme u promjenama...

Razmišljanje, pričanje i pisanje, crtanje, slikanje o vremenu i protoku vremena...

Stvarno vrijeme, Vrijeme u glazbi, Vrijeme u povijesti, Vrijeme u promjeni … Vrijeme je posvuda, ali je li uvijek isto vrijeme? Zašto imamo satove? Postoji li vrijeme bez sati, minuta i sekundi? Svakako postoji!

Profesionalni filozofi će istaknuti kako živimo u stvarnosti orijentiranoj na sat, u vremenu na satu, i usporediti to sa suprotnim mislima i utjecajima o vremenu, na primjer u fizici, metafizici i filozofiji; tu su satovi koje poznajemo; ali i sunčani satovi; atomski satovi; doživljeno vrijeme često se razlikuje od vremena na satu;

Radionica će biti zanimljiv i razigran događaj, učenje s teorijom i kreativnim izražavanjem kako bismo naučili o našem odnosu prema svim vrstama izraza vremena. Radionica potiče na istraživanje vremena u svim njegovim aspektima, izrada satova; sunčani satovi; kazališni izraz; glazba, muzika; a dobar primjer je i vrijeme izraženo u Cameri Obscuri, ili kroz Pinhole fotografiju.

Na ovoj jednodnevnoj radionici mladi ljudi (od 12 do 18 godina) koristit će kreativne i kognitivne vještine kako bi ponovno procijenili vlastitu filozofiju vremena.

Na prvoj sesiji mladi će imati zadatak definirati što za njih znači vrijeme. Nakon brainstorminga o temi vremena i otvorene rasprave o svim pojmovima koji su izneseni tijekom iste, dalje ćemo istražiti njihov koncept vremena tijekom naših života, a oni će imati zadatak stvoriti vizualni prikaz koji predstavlja vrijeme. Nakon toga će imati kratke i zanimljive razgovore s filozofima i znanstvenicima, čuti njihova filozofska mišljenja i razgovarati s njima o različitim aspektima njihovih vizualizacija.

Druga sesija kao nastavak: Gore navedeno može se nastaviti s lokalnim pričama o vremenu odraslih ljudi iz njihove okoline; to se može predstaviti skupini mladih bilo u pisanom obliku, fotografijama ili crtežima. Nakon slušanja, čitanja i pregledavanja priča mogu razmisliti o vlastitim vizualizacijama te nešto dodati ili promijeniti.

Time and Flux

Is Time a Clock or a Flow of events?

We have Real time, Time in Music, Time in History, Time in Change …

Thinking, talking and writing, drawing, painting about Time and and the Flow of Time;

Thinking, talking and writing, drawing, painting about Time and and the Flow of Time.

Real time, Time in Music, Time in History, Time in Change … Time is everywhere, but is it always the same time? Why do we have clocks? Is there a Time without hours, minutes and seconds? There certainly is! Professional philosphers will point out how we live in a clock oriented reality, in clock time, and to compare that with the contrasting thoughts and influences about Time for instance in physics and metaphysics and philosophy; there are the clocks we know; but also sun clocks; atomic clocks; time as experienced is often different from clock time;

The workshop will be an engaging and playful learning event with theory and creative expression to learn about our relation with all kinds of expressions of Time. The workshop encourages to explore Time in all its facets, making clocks; sundials; theatrical expression; music; and a good example is Time as expressed in the Camera Obscura, or through Pinhole Photography.

This one day workshop will see young people (age 12-18) use creative and cognitive skills to reassess their own philosophy of time.

In their first session young people will be tasked with defining what time means to them. After brainstorming around the theme of time and having an open discussion on any terms brought up during the brainstorming, we will explore further their concept of time during our lives, and they will be tasked with creating a visual that represents time. Afterwards, they will have short engaging talks with philosophers and scientists, hear their philosophical opinions and talk with them about the various aspects in their own visualizations.

A second session as a follow up: This may then be followed up with local stories of time from adult people in their surroundings; this can be presented the group of young people either in written form, in photos or drawings. After listening, reading, looking through the stories they may reflect on their own visualizations and add or change them.

Na ovoj jednodnevnoj radionici mladi ljudi (od 12 dMichael Freer Michael Freer, živi u Kaštelima odakle vodi Ensoco, agenciju za poslovno savjetovanje i Udrugu Jedna Mladost, neprofitnu organizaciju za djecu od 7 do 18 godina u Dalmaciji, koja promovira neformalne oblike učenja s naglasak na razvijanju vještina vođenja, poduzetništva i kreativnih oblika učenja.o 18 godina) koristit će kreativne i kognitivne vještine kako bi ponovno procijenili vlastitu filozofiju vremena.

 

Michael Freer Michael Freer, lives in Kaštela from where he runs Ensoco, a business consultancy agency, and Udruga Jedna Mladost, a nonprofit for 7 to 18 year olds in Dalmatia, promoting informal forms of learning with an emphasis on developing the skills of leadership, entrepreneurship and creative forms of learning.

bottom of page